முதலும் கடைசியும்

செய்து முடிக்க பட்ட, நன்மை தரும் காரியங்கள் அனைத்தும், முதலில் செய்யவே முடியாது என கை விடபட்டவைதான் ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *