முகத்தில் இருக்கும் கரும்புள்ளிகள் ஒரேவாரத்தில் மறைய வேண்டுமா? இதை மட்டும் செய்யுங்க போதும்..!

Comments are closed.