நம் குழந்தைகளும் , நம் பேரக் குழந்தைகளும்

நாம் நம்முடைய குழந்தைகளை சரியாக வளர்க்க தவறி விட்டால் , அதனால் மிகவும் பாதிக்கப்படுவது நம்முடைய பேரக் குழந்தைகள் தான் .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *