‘என் இறப்பையும் எதுகை மோனை செய்வீர்கள்!’ – விகடன் மீது சீனு ராமசாமி பாய்ச்சல் – தமிழ் ஈனாடு

‘என் இறப்பையும் எதுகை மோனை செய்வீர்கள்!’ – விகடன் மீது சீனு ராமசாமி பாய்ச்சல்